تاریخ‌های مهم کنگره

مهلت ارسال چکیده مقالات

۱ مرداد ۱۳۹۵  ۵ شهریور۱۳۹۵ ۱۵ مهر۱۳۹۵

اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات

 ۲۷ مهر ۱۳۹۵
ارسال مقالات کامل ۱۵ آبان ۱۳۹۵ ۱۵ آذر ۱۳۹۵

اعلام داوری و نتیجه نهایی مقالات

 ۳ اسفند ۱۳۹۵

ثبت‌­نام مقالات پذیرفته‌شده

۴ تا ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

آخرین مهلت استفاده از تسهیلات فوق­‌العاده حامیان مالی

 ۲۰ دی ۱۳۹۵

ارسال مقالات کامل نهایی (اصلاح‌شده)

۲۱ اسفند ۱۳۹۵

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات برگزاری کارگاه‌های تخصصی

 ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

ثبت‌­نام باتاخیر

۲۲ اسفند ۱۳۹۵ تا ۱۸ فروردین ۱۳۹۶

ثبت­‌نام در کارگاه‌های تخصصی

 ۴ اسفند ۱۳۹۵ تا ۱۸ فروردین ۱۳۹۶

آخرین مهلت ثبت‌­نام ویژه غرفه­‌های نمایشگاه تخصصی

 ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

آخرین مهلت استفاده از تسهیلات ویژه حامیان مالی

 ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

آخرین مهلت استفاده از تسهیلات عادی حامیان مالی

 ۲۰ اسفند ۱۳۹۵

آخرین مهلت ثبت‌­نام عادی غرفه­‌های نمایشگاه تخصصی

 ۲۰ اسفند ۱۳۹۵

برگزاری کنگره

۳۰ و ۳۱ فروردین ۱۳۹۶