تاریخ‌های مهم مقالات

مهلت ارسال چکیده مقالات

 ۱ مرداد ۱۳۹۵  ۵ شهریور ۱۳۹۵  ۱۵ مهر ۱۳۹۵

اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات

 ۲۷ مهر ۱۳۹۵
ارسال مقالات کامل ۱۵ آبان ۱۳۹۵ ۱۵ آذر ۱۳۹۵

اعلام داوری و نتیجه نهایی مقالات

 3 اسفند ۱۳۹۵

ثبت‌­نام مقالات پذیرفته‌شده

 4 تا 21 اسفند ۱۳۹۵

ارسال مقالات کامل نهایی (اصلاح‌شده)

 21 اسفند ۱۳۹۵

ثبت‌­نام باتاخیر

 22 اسفند ۱۳۹۵ تا 18 فروردین ۱۳۹۶

برگزاری کنگره

۳۰ و ۳۱ فروردین ۱۳۹۶